บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การจดทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมการวิจัย

Spread the love

บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การจดทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมการวิจัย

บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การจดทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมการวิจัย
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิจัย โดย ผศ.รวัฒน์ มันทรา ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ ผศ.อภิรดี คำไล้ และอาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน คณะวิทยาการจัดการ ได้มาขอรับบริการปรึกษาการจดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ลิขสิทธิ์ภาพวาด สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขอจริยธรรมการวิจัยในคน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย