บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษาในหัวข้อ การสุ่มตัวอย่าง และสถิติเพื่อการวิจัย

Spread the love

บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษาในหัวข้อ การสุ่มตัวอย่าง และสถิติเพื่อการวิจัย

วันที่ 7 เมษายน 2565 นักวิจัย โดย ดร.ยรรงค์ พานพ็ง ได้มาขอรับบริการปรึกษา เรื่อง การสุ่มตัวอย่าง และสถิติเพื่อการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศถิวรวรรณ สมบัติ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย