บริการคลินิกวิจัย ในการระดมความคิดเห็น ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรแกรมที่ 7 และการเขียนบทความจากกระบวนการและงานวิจัย

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย