บริการให้คำปรึกษา หัวข้อ การเขียนรายงานผลการวิจัย

Spread the love

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคลินิกวิจัย จัดบริการให้คำปรึกษา หัวข้อ “การเขียนรายงานผลการวิจัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา ผ่านระบบ online ห้อง Zoom Meeting  สถาบันวิจัยและพัฒนา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย