ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

Spread the love

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และ โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ซึ่งมีกำหนดจัดการฝึกอบรม ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
วันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
2. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคคลากรเข้าร่วม โดยมีค่าลงทะเบียน ชำระก่อนวันที่ 5 มกราคม 2565 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท ชำระหลังวันที่ 5 มกราคม 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะโทรศัพท์ 085-501-5995 และนายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=702&aNum=20191003075254&fbclid=IwAR1VM3i_TpvbpTmb8A9CDKXe-UDECaneFyGeDA25LPUS6aeZ6qX-VtVTQFM

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย