ประกาศให้การสนันสนุนชุดโครงการวิจัยการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการความคุมยาสูบ ศจย. ประจำปี 2562-2563

Spread the love

                    ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและจัดการคาวมรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายประเทศได้ ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 8 ประเด็น

                     ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จึงขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ได้ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th    เมนูศูนย์ข้อมูล-หัวข้อทุนวิจัย ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

อีเมล   :  trcresearch1@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.