ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบจัดสรร ปี 2564 เฉพาะพื้นที่ จ.เลย)

Spread the love
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบจัดสรร ปี 2564 เฉพาะพื้นที่ จ.เลย)

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 10) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 9) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัดเลย บริษัทพัฒนาเมือง และตัวแทนภาคประชาสังคม จ.เลย ได้จัดเวที Loei Forum เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยพัฒนาจังหวัดเลย ในวันที่ 10 พย. 63 และได้สรุปข้อมูลประเด็นความต้องการ และปัญหาในการพัฒนาจังหวัดเลย (เอกสารสรุปแนบท้าย) เพื่อให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบจัดสรร ปี 64 เฉพาะพื้นที่ จ.เลย) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย ทั้ง 7 หน่วยงาน (เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ OKR ของแต่ละแหล่งทุนวิจัย) โดยในข้อเสนอเชิงหลักการ ควรประกอบด้วยข้อมูลที่ชัดเจน ดังนี้

  1. ความสอดคล้อง ของชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และตัวขี้วัดความสำเร็จ และเชื่อมโยงตอบโจทย์ OKR ของแหล่งทุนที่จะยื่นขอรับทุน
  2. ควรมีภาคีร่วมดำเนินงานวิจัย ทั้งภาครัฐ หรือ เอกชน หรือ ประชาสังคมในจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น (โดยดูจากเงื่อนไขของแหล่งทุนที่อาจกำหนดให้มี ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมด้วย)

3.งบประมาณที่เสนอขอ สมเหตุสมผลกับกระบวนการทำงานตลอดทั้งโครงการ และผลกระทบที่จะส่งมอบให้แหล่งทุน

 

โดยจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อีเมล์ research_lru@hotmail.com ภายในเวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 30 พย. 63 เพื่อรวบรวมส่งแหล่งทุนต่อไป โดยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  1. กรอบ OKR ของแหล่งทุนทั้ง 4 แพลตฟอร์ม 17 โปรแกรม และตัวชี้วัด
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ
  3. บทวิเคราะห์เมืองเลย
  4. บทสรุปเวที่ Loei Forum

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15n7V4PuO0w-CqTJYL7b2ft3oqvfjrbZ6?usp=sharing

 

หากนักวิจัยมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผอ. สถาบันวิจัยฯ โทร. 081 9757017 หรือ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รอง ผอ. ฝ่ายวิจัย โทร. 083 0564277

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.