ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Spread the love
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ คือโครงการวิจัยเรื่อง โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ งบประมาณ 1,500,000 บาท สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนันสนุนทุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 พร้อมข้อกำหนดการศึกษาและแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ www.nacc.go.th  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.