วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพระราชดำริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณาจารย์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ http://www.research.lru.ac.th หัวข้อ “ดาวน์โหลด” เลือก “แบบฟอร์ม” เลือกหัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566” และส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141-2, 51143

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย