ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

Spread the love

                      สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญหลากหลายสาขาวิชาเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่จำกัดเฉพาะสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของอาจารย์/นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ในประเทศ ในขณะนี้สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องการรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2562 โดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.  มีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

2. มีสัญชาติไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานในประเทศไทยไม่ตำกว่า 5 ปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

4. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการวิจัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ

5. มีจิตอาสาในการใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

                      สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครฯ มายังท่านและผู้สนใจ สามารถจัดส่งใบสมัครทางอีเมล์ tysaemail@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

E-mail     : tysaemail@gmail.com

โทรศัพท์  : 063 789 2914

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย