ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หัวข้อ พัฒนางานวิจัยสู่การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วันที่ 15 กันยายน 2564 และ วันที่ 22 กันยายน 2564

Spread the love
ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หัวข้อ พัฒนางานวิจัยสู่การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วันที่ 15 กันยายน 2564 และ วันที่ 22 กันยายน 2564

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคลินิกวิจัย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หัวข้อ พัฒนางานวิจัยสู่การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักวิจัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวข้อเรื่องการอบรมดังนี้

วันที่ 1 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 13.00 – 17.00 น. เรื่อง ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และการเขียนคำขอแจ้งลิขสิทธิ์

วันที่ 2  วันพุธที่ 22 กันยายน 2564  เวลา 13.00 – 17.00 น. เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิบัตร  และ การจดอนุสิทธิบัตร และการสืบค้นข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทั้งนี้  คณาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ได้ดังนี้

®วันที่ 15 ก.ย 2564

Time: Sep 15, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92063184077?pwd=WjEyZ2JjZEV0V3phS1gvU2pCc3Yxdz09

Meeting ID: 920 6318 4077

Passcode: 996172

®วันที่  22 ก.ย 2564

Time: Sep 22, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93819471875?pwd=UFZIVXJGN3BpTFpVOTZpVC81bWNvUT09

Meeting ID: 938 1947 1875

Passcode: 396483


ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ : https://forms.gle/PJqAL6m3AKhigncA9


ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อไดที่นี้  https://www.research.lru.ac.th/th/file_download/2564/อมรมและสัมมนา/รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม15-22-09-64.pdf

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

หัวข้อ พัฒนางานวิจัยสู่การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

วันที่ 15 กันยายน 2564 และ วันที่ 22 กันยายน 2564

เวลา  13.00-17.00 น.

ที่

ชื่อ-สกุล

สังกัดคณะ

Email

เบอร์โทรศัพท์

1

ผศ.ภควดี  ศิริหล้า

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pakawadee.si@lru.ac.th

081-5922-334

2

ผศ.เปรมชัย มูลหล้า

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Premchi.m@gmail.com

086-6701-741

3

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

วิทยาการจัดการ

Laphatrada2355@gmail.com

080-5966-444

4

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

วิทยาการจัดการ

Pantawan.but@lru.ac.th

081-9652-369

5

ดร.สาธิยา  กลิ่นสุคนธ์

วิทยาการจัดการ

Satiya.kli@lru.ac.th

091-0655-354

6

ว่าที่ ร.อ.นรชัย สอนใส

วิทยาการจัดการ

ajnorachailru@gmail.com

089-6179-911

7

นางสาวอภิรดี คำไล้

วิทยาการจัดการ

apiradee.kha@lru.ac.th , chaaim123@hotmail.com

087-2245-151

8

นางวิลัยพร ยาขามป้อม

วิทยาการจัดการ

Vilaiporn.yak@lru.ac.th

061-9696-656

9

นางสาวณิชนันท์ จงใจสิทธิ์

วิทยาการจัดการ

Nitchanan.cho@lru.ac.th

เข้าวันที่ 22 ก.ย. 64

081-0474-141

10

นางเยาว์ธิดา รัตนพลแสน

วิทยาการจัดการ

Yaothida4667@gmail.com

099-4520-838

11

นางสาวจิราวดี กำยาน

วิทยาการจัดการ

Jirawadee.kum@lru.ac.th

082-9722-442

12

นางเมชยา ท่าพิมาย

วิทยาการจัดการ

machaya@gmail.com

081-5744-677

13

นางสาวภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

วิทยาการจัดการ

Ajarnkoi23@gmail.com

088-5729-267

14

นางสาววนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์

วิทยาการจัดการ

Wanunporn.chu@lru.ac.th

099-4674-654

15

นางสาวไหมคำ ตันติปทุม

วิทยาการจัดการ

Maikam.tan@lru.ac.th

088-5615-029

16

นายวีระยุทธ  รัชตเวชกุล

วิทยาการจัดการ

Pt1409900322660@lru.ac.th

089-7153-137

17

นางสาวขนิษฐา หาระคุณ

วิทยาการจัดการ

khanidta.har@lru.ac.th

080-8956-593

18

นางรดาศา  เนตรแสงศรี

วิทยาการจัดการ

radasa.net@lru.ac.th

098-5853-903

19

นางสาวเพลินพิศ  โพธิ์วัน

วิทยาการจัดการ

Ploeupit.pow@lru.ac.th

089-579-2991

20

ผศ.โสภา ธงศิลา

วิทยาศาสตร์ ฯ

P3520200217674@lru.ac.th, sopatongsila@gmail.com

093-5699-595

21

ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ

วิทยาศาสตร์ ฯ

sumransupawadee@gmail.com

081-8865-360

22

ผศ.อรทัย ปานเพชร

วิทยาศาสตร์ ฯ

Orathai.pan@lru.ac.th

088-0599-734

23

ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

วิทยาศาสตร์ ฯ

siripahanakul@yahoo.co.th

081-8765-238

24

ผศ.นพวรรณ ดวงหัสดี

วิทยาศาสตร์ ฯ

Nopawan.dav@lru.ac.th

081-7172-273

25

ผศ.วิรยา วิฑูธีรศานต์

วิทยาศาสตร์ ฯ

Wiraya.wit@lru.ac.th

089-6172-244

26

ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง

วิทยาศาสตร์ ฯ

Orathai.jitt@hotmail.com

063-7353-456

27

ผศ.จิตติมา พีรกมล

วิทยาศาสตร์ ฯ

Chittima_w@hotmail.com

085-4641-994

28

ผศ.ดร.วัลลภ  ทาทอง

วิทยาศาสตร์ ฯ

vanlop.lru@gmail.com   

088-1578953

29

ดร.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

วิทยาศาสตร์ ฯ

kriengsak@lru.ac.th

087-3079-787

30

ดร.จรินทร์ ย่นพันธ์

วิทยาศาสตร์ ฯ

jarin.yon@lru.ac.th

081-7513-229

31

ดร.สุไพลิน พิชัย

วิทยาศาสตร์ ฯ

Supailin.pic@lru.ac.th

094-1624-249

32

ดร.ยรรยงค์ พานเพ็ง

วิทยาศาสตร์ ฯ

Yanyong.pha@lru.ac.th

081-9088-825

33

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก

วิทยาศาสตร์ ฯ

landsnail2015@hotmail.com

0856811227

34

ดร.มธุรส ชลามาตย์

วิทยาศาสตร์ ฯ

maturotc40@gmail.com 

0807449977

35

นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกรณ์

วิทยาศาสตร์ ฯ

s.jangkorn@gmail.com

084-6007-792

36

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

วิทยาศาสตร์ ฯ

Thosang.phi@lru.ac.th

089-7136-060

37

นายตันติกร โนนศรี

วิทยาศาสตร์ ฯ

Tuntigon.non@lru.ac.th

088-5627-374

38

ว่าที่ ร.ท.วิชญ์วิสิษฐ์   วงษ์เขียว

วิทยาศาสตร์ ฯ

witwisit.won@lru.ac.th    

085-8188-911

39

นางสาวกานดา ปุ่มสิน

วิทยาศาสตร์ ฯ

Kanda.kai1128@gmail.com

080-4312-986

40

นายธนานนท์  กลิ่นแก้ว

วิทยาศาสตร์ ฯ

Tananon.kli@lru.ac.th

086-8553-982

41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ์

วิทยาศาสตร์ ฯ

bunliang.sup@lru.ac.th

0868657541

42

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี

วิทยาศาสตร์ ฯ

choomseer@gmail.com

0896192587

43

ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ

วิทยาศาสตร์ ฯ

Wilaiwan.sim@yahoo.com

089-944-5160

44

ผศ.ดร.สุภาษร สกุลใจตรง

วิทยาศาสตร์ ฯ

S_supasorn@hotmail.com, s_supasorn@hotmail.com

081-5451-942

45

นางสาวพันธ์ทิวา  กระจาย

วิทยาศาสตร์ ฯ

Oil_pun@yahoo.com

083-3516-610

46

ผศ.สุพัฒน์ พระเมืองคง

วิทยาศาสตร์ ฯ

Suphat.phr@lru.ac.th

085-561-6542

47

ผศ.สุวัชชัย มิสุนา

วิทยาศาสตร์ ฯ

Suwatchai.mis@lru.ac.th

096-6201-563

48

ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

วิทยาศาสตร์ ฯ

Kwankanit.int@lru.ac.th

084-7323-520

49

นายณัฐวุฒิ มาลีลัย

วิทยาศาสตร์ ฯ

nmaleelai@gmail.com

086-6398-107

50

นางวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

วิทยาศาสตร์ ฯ

wimonnan@gmail.com

081-4746-6996

51

ดร.ภัทรานุช  ผงสุข

วิทยาศาสตร์ ฯ

Pattranuch_pom@hotmail.com

080-3197-773

52

ดร.นุวัติ พิมพะบุตร

วิทยาศาสตร์ ฯ

Nuwat.phi@lru.ac.th

089-9186-881

53

ผศ.มัลลิกา  หล้าพันธ์

วิทยาศาสตร์ ฯ

Mallika.pud@lru.ac.th

088-5612-799

54

ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี

วิทยาศาสตร์ ฯ

Panruethai.put@lru.ac.th

089-9444-232

55

ผศ.ดร.ธนาธิป  รักศิลป์

วิทยาศาสตร์ ฯ

Thanatip.ruk@lru.ac.th

089-5638-226

56

ผศ.โสฬส  ศรีหมื่นไวย

วิทยาศาสตร์ ฯ

Sorod.sri@lru.ac.th

098-1469-196

57

ผศ.บุษบาวดี พุทธานุ

วิทยาศาสตร์ ฯ

Bussabavadee.put@lru.ac.th

084-2019-456

58

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

วิทยาศาสตร์ ฯ

rungkarn@gmail.com

083-0564-277

59

ผศ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล

ครุศาสตร์

Pharadorn.r@gmail.com

080-1512-952

60

ผศ.จตุพงษ์ กะวิงวังสกุล

ครุศาสตร์

kawiwangsakul@gmail.com

085-0116-635

61

ผศ.สุรศักดิ์  ตาน้อย

ครุศาสตร์

surasaktanoi@gmail.com

081-873-8791

62

ผศ.นิมิตร ตาน้อย

ครุศาสตร์

Nimittanoi10@gmail.com

080-179-6389

63

ผศ.ดร.วชิราภรณ์  สังข์ทอง

ครุศาสตร์

sangthongva@gmail.com

062-6459941

64

ผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

ครุศาสตร์

Idsa123@hotmail.com

087-8547-850

65

ผศ.ธนาพูน  วงค์ษา

ครุศาสตร์

Thanapoon_1@hotmail.com

086-9264-302

66

ดร.วีระนุช แย้มยิ้ม

ครุศาสตร์

smilesmile_46@hotmail.com

0896369333

67

ดร.แพรวนภา  เรียงริลา

ครุศาสตร์

Praewnapa.ria@lru.ac.th

095-6939-935

68

ดร.มาริยา เถาอินปาก

ครุศาสตร์

Mariya.taw@lru.ac.th

086-2190-902

69

นางสาวปิยพร วงศ์อนุ

ครุศาสตร์

wonganu.p@gmail.com

086-2441997

70

นางสาวกฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ครุศาสตร์

kittikasiwakorn@gmail.com

088-5744-569

71

นางรุ่งรัตน์ มาไทย

ครุศาสตร์

Rungrat2126@gmail.com

097-3099-179

72

นางสาวฐรัณภรณ์  ธนานิธิกุลโรจน์

ครุศาสตร์

Tharunporn.tan@gmail.com

081-5559-173

73

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

มนุษยศาสตร์ ฯ

thai-roj@hotmail.com    

0897094272

74

รศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์

มนุษยศาสตร์ ฯ

pornsavarn.sir@lru.ac.th

081-9646-418

75

ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร

มนุษยศาสตร์ ฯ

kochakote@yahoo.com

082-3688-668

76

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Zoxy04@hotmail.com

081-0593-232

77

ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวัตรัตนาภรณ์

มนุษยศาสตร์ ฯ

Srijittra9@yahoo.com

087-9358-712

78

ผศ.ศรัณยพัชร์  จิตพิไล

มนุษยศาสตร์ ฯ

Saranyaphach.jit@lru.ac.th

096-7659-797

79

ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์

มนุษยศาสตร์ ฯ

phakaratn@hotmail.com

081-8719087

80

ผศ.ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์

มนุษยศาสตร์ ฯ

Teerasak.chi@gmail.com

091-8688-884

81

ผศ.ชมพูนุท  ธีราวิทย์

มนุษยศาสตร์ ฯ

chitheeravit@gmail.com

086-8612-314

82

ผศ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

มนุษยศาสตร์ ฯ

sompongdull@yahoo.com

098-1565-371

83

ผศ.ดร.พรกมล ระหาญนอก

มนุษยศาสตร์ ฯ

Pornkamon6556@gmail.com

083-1266-556

84

นางสาวปิยวรรณ เสนาเจริญ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Piyawansen1980@gmail.com

095-1715-389

85

นางสาวเอื้องไพร วัลลภาชัย

มนุษยศาสตร์ ฯ

Auangprai.wan@lru.ac.th

087-2325-644

86

นางอรนิต เชี่ยวเวทย์

มนุษยศาสตร์ ฯ

oranit.pra@lru.ac.th

098-1033-742

87

นางสาวอารีย์  ลำมะยศ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Aree.lan@lru.ac.th

061-9392-929

88

นายสิทธิวัฒน์  มีวันคำ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Moom045@gmail.com

081-7115-846

89

นางสาวธิราภรณ์  สุทธศรี

มนุษยศาสตร์ ฯ

Tiraphorn.sut@lru.ac.th

098-6654-751

90

ดร.วิไล ผิวมา

มนุษยศาสตร์ ฯ

wilaiph@live.com, wilai.phi@lru.ac.th

093-1849-798

91

นางอิศราวรรณ นิยมรัตนจรูญ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Ari.niyomrat@gmail.com

081-6624-699

92

ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล

มนุษยศาสตร์ ฯ

Dr.kgubtapol@gmail.com

081-5968-166

93

ดร.พนิดา  ตาสี

มนุษยศาสตร์ ฯ

Panida.tas@lru.ac.th

081-0495-125

94

นางสาวอารีรัตน์ โฮมประเสริฐ

มนุษยศาสตร์ ฯ

Areerat.Hom@lru.ac.th

086-3549-961

95

นางสาวยุพดี  ผ่องศรี

มนุษยศาสตร์ ฯ

Yupadee.phongsri@gmail.com

063-6264-196

96

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

มนุษยศาสตร์ ฯ

bimaai27@yahoo.com

081-9546-757

97

นางสาวอมรศรี ชัยอาคม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

amonsrichaiyo@gmail.com

087-4209-844

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย