วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย และนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
เพื่อให้หน่วยงานวิจัยในระบบวิจัยและนวัตกรรมจัดทำคำของบประมาณ และใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) ที่ได้รับ สามารถบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ : https://bit.ly/2Z7oAY9

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย