ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

ด้วยสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับผู้เรียนหลักสูตร สัมฤทธิบัตรใน 2 ศาสตร์ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนิเทศศาสตร์ดิจิทัล (Digital Communication) หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

  1. สัมฤทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ (Certificate in Artificial Intelligence)
  2. สัมฤทธิบัตรการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Certificate in Digital Transformation)
  3. สัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Certificate in Business Insight Analytics)
  4. สัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (Certificate in Online Content Creation)
  5. สัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล (Certificate in Visual Design for Digital Media)

โดยจัดการเรียนการสอนในวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566 ในรูปแบบการเรียนผ่านสื่อด้วยตนเองและการสอนออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 4422 4273, 0 4422 3789
โทร. 0 4422 4205
email. Digitech.office@sut.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย