ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ  “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการขยายเวลารับบทความให้กับผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.human.cmru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย