ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2566 ในหัวข้อ “การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิด สร้างสรรค์” (Designing a Sustainable Future with Creativity)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th รูปแบบในการจัดงานเป็นการนำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดงานได้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่กว้างขวาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2817-2819
E-mail: conference@bu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย