ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Spread the love

เนื่องในวาระครบรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 60 ปี ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 “ความท้าทาย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Challenges in Innovation Development for Sustainability) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดดังเอกสาร แนบซึ่งปรากฏที่เว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รูปแบบในการจัดงานเป็นการนำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดงานได้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่กว้างขวาง ทางมหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปภายในองค์กรของท่านได้ทราบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://conference.bu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย