ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)"

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน”

ขอประชาสัมพันธ์ การจัดงานดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านทราบ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rrexpo.udru.ac.th

เวลา/สถานที่ในการจัดงาน

  • ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเร่งให้เกิดขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม
  • เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นรูปธรรม
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ แรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์พร้อมทั้งต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 0-4221-1040 ต่อ 1702, 5141, 1625
E-mail: rdi@udru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย