ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 18 รูปแบบ Hybrid Conference

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 18
“Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight”
รูปแบบ Hybrid Conference

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 18 “Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight”

วันเวลาในการจัดประชุม

  • วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Hybrid Conference ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย

  1. การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และการเสวนาจากผู้บริหารระดับประเทศ
  2. การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation
  3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ https://conference.nu.ac.th/nrc18

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-8641
E-mail. nrc@nu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย