ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายภายใต้โครงการ UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายภายใต้โครงการ UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่า องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายภายใต้โครงการ UNITMN/UNESCO Chairs Programme

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่อยู่ภายใต้กรอบยูเนสโก รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
  1. คุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะจัดตั้ง UNESCO Chairs หรือ UNITMN Networks
   • มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขอจัดตั้ง และต้องมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เป็นรูปธรรม ในสาขาที่สอดคล้องกับแผนงานของยูเนสโก ระหว่างปี ค.ศ. 2022 – 2025 (Draft Programme and budget for 2022 – 2025) รายละเอียดดูได้ที่ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756
   • มีแผนงานที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย หลักสูตรการสอน/การฝึกอบรม และการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ของยูเนสโก เช่น UNESCO Chairs/UNITWIN Networks ศูนย์ภายใต้ UNESCO Category II เป็นต้น และต้องมีแผนงบประมาณรองรับการดำเนินงานในระยะเวลา 4 ปีที่ชัดเจน
   • มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและการประสานงาน
  2. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย แบบฟอร์มการสมัคร หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอจัดตั้ง UNESCO Chairs/UNITWIN Networks จากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หนังสือรับรอง/สนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หนังสือสนับสนุนจากสถาบันคู่ความร่วมมือ/ที่ร่วมดำเนินการ และประวัติของประธานผู้ขอจัดตั้ง หรือผู้ประสานงานเครือข่าย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.unesco.org/en/education/higher-education/unitwin โดยขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งเอกสารการสมัครในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ
กลุ่มยุทศาสตร์การต่างประเทศเชิงรุก
โทร. 0-2610-5431 (ยุทธการ)
โทรสาร. 0-2354-5570

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย