วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การจัดทำผลงานวิชาการประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชาสัมพันธ์การจัดทำผลงานวิชาการประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โทร. 0 2528 4800 ต่อ 5818
โทรสาร. 0 2528 4703

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย