วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อและเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อและเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1) ได้ดำเนินการจัดทำสื่อและเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรการอบรมต่างๆ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนของสถาบันพระปกเกล้า สื่อและหลักสูตรการอบรมต่างๆ ได้ที่ https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject/home

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลุ่มติดตามและประเมิณผลอุดมศึกษา
โทร 0-2039-5546

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย