ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020)

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://istem-ed.com/istem-ed2020 ทั้งนี้บทความที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมวิชาการจะได้ลงในฐานข้อมูล IEEE Xplore

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.