ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

          ด้วยสำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ แก่นักวิจัย นักวิชาการ  คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้วารสารฯ ได้กำเนินการส่งเข้าประเมินวารสารกับศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผลการประเมินของวารสารได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567

          ในการนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย