ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

Spread the love

 

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์
(1) เอกสารเชิญชวนส่งบทความวิชาการ.pdf
(2) ใบสมัคร .doc
(3) แผ่นพับ.pdf
(4) โปสเตอร์ขอเชิญชวน.png

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
โทรศัพท์ 0-2659-6741
โทรสาร 0-2659-6742

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย