ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

Spread the love


ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีบทบาทหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดการประกวดผลิตภัณฑ์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แสดงความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์

(1)  ประกาศ ประกวดผลิตภัณฑ์ 2565.pdf

(2) ใบสมัคร การประกวดผลิตภัณฑ์ 2565.pdf

(3) ใบสมัคร การประกวดผลิตภัณฑ์ 2565.docx

(4) โปสเตอร์1.png

(5) โปสเตอร์2.png

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย