วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ University Impact Rankings

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ University Impact Rankings

          ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ University Impact Rankings ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ ตามวันเวลาที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม และลดอัตราเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด-19

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 1048 มือถือ 08 2629 1970 อีเมล์ prconference@up.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.