ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงให้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแทพย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอด้วยวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://kku.world/sbxcq   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

หัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ
 • แนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน วิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

 • มิติใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยากร
  อ.ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

 • Design Thinking for Community Health Development วิทยากร ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

 • การดูแลตนเองและแพทย์ทางเลือกใน Modern Community Health Development วิทยากร ศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

 • Social Marketing for Community Health Development วิทยากร ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

 • เสวนา: ระเบียบวิธีวิจัยยุคใหม่ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน

วิทยากร ศ.ดร.เกษราวัลย์ นิลวราลกูร, ร.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ,รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผู้ดำเนินการเสวนา รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์

 • เสวนา: การสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน

วิทยากร ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า, รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร, อ.พญ.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล
และดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้ดำเนินการเสวนา ผศ.นพ.อาคม บุญเลิศ

 • การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์และแบบวาจา

 • workshop (เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟรี)

1.Happy Box เพื่อบุคลากรพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยากร ดร.ชวลิต กงเพ็ชร/ดร.ทพญ.ชัญญา ธีระโชติ

2.เทคนิคการบริการพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยากร ดร.นวลฉวี เพิ่มทองชูชัย

3.แนวคิดและเทคนิคการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน วิทยากร อ.มนตรี ยาสุด

 
รายละเอียดการชำระเงิน
 1. ชำระผ่าน QR code หรือ

 2. ชำระผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

เลขที่บัญชี 551-201101-8

ชื่อบัญชี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

**เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีใดๆ ทุกกรณี

ท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียนการประชุมจากกรมบัญชีกลาง

 1. หลังชำระค่าลงทะเบียน กรุณาแนบเอกสารการชำระเงิน คลิก

เอกสารเชิญเข้าร่วมการประชุม download
เอกสารรายละเอียดกำหนดการ download
เอกสารเบิกค่าลงทะเบียน download

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.