วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 “Future Trends of Research and Innovation” ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทีสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/  สำหรับผู้ที่สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ กำหนดส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย