ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)
หัวข้อ “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่”
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8 TECHCON 2022) หัวข้อ “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่” ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)

วัน/เวลา/สถานที่จัดงาน

  • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ https://techcon.siamtechno.ac.th/ กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-878-5030
Email. techcon@siamtechno.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย