ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Plant Protection Conference) “เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Modern farming, Modern life and Environmental care

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
(The 15th National Plant Protection Conference)
“เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Modern farming, Modern life and Environmental care

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมกับ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมกฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมอารักขาพืชไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

วันเวลา/สถานที่ในการจัดงาน

  • ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช ประกอบด้วยด้านโรคพืชและจุลชีววิทยา กีฏและสัตววิทยา วิทยาการวัชพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และวิศวกรรมเกษตร อันจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยขั้นต่อไป
  • เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านอารักขาพืชต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2907-0154-5, 086-0821001
E-mail. plantprotection1565@gmail.com
Facebook. https://www.facebook.com/NationalPlantProtectionConference

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย