ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้าแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้าแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่น ให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันเวลาในการจัดงานประชุม

  • ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานคณบดี
โทร. 0-5388-5700
โทรสาร. 0-5388-5709

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย