ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21
เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal”
วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal” วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017 หรือ 5018

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย