ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
“5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 5377 6000 ต่อ 1632
โทร. 0 5377 6026

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย