ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมบทความเต็ม (Full Paper) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://ncst.lru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 08-5681-1227

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย