วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า บนพื้นฐานความเข้าใจวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://husoc-interconference2024.cmru.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดี
โทร. 0-5388-5700, 0-6231-04906
โทรสาร 0-5388-5709

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย