วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 18 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.uapp.ubu.ac.th/ubrc/ กำหนดส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ
โทร. 0-4535-3035
E-mail: ubrc@ubu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย