วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 4th National and The 2nd International MU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (Research and Innovation Development to Drive Thailand’s Sustainable Economy)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มีการนำเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.phrae.mju.ac.th/ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ และเข้า ร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 08-1783-3382 นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย