ประชาสัมพันธ์การมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย