ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวห้อ “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ในหัวห้อ “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน”

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบดด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประเภททีมจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มีนาคม 2564 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผ่าน http://cp-water.cpru.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวง โทรศัพท์ 061-102-5133 ผู้ประสานงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.