ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ ได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี

บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences ในสาขาวิชา General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management และ General Social Sciences

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วลีรักษ์ 06-1695-8691 (ผู้ประสานงานวารสาร มทร. อีสาน)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย