ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ผู้สนใจส่งบทความทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ปีละ 6 ฉบับ ในรูปแบบวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2730-3314)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็น เวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ

กำหนดการตีพิมพ์

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
  • ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
  • ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

ซึ่งวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI

ดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 065-042-4849 นางสาวสมัชญา พูลศักดิ์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย