วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2565 วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านทาง www.nrct.go.th
  2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มายังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
  3. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP_rBw24h?usp=sharing

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 516, 530
โทรสาร 0-2579-0109, 0-2579-0455
E-mail: rinudom@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน: นางสาวไอยลดา ชนะชัย
นางสาวอรอนงค์ สิงห์บุบผา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย