ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัย เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7  ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 118 ปี
  • เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  • เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

มือถือสำนักงาน 08-6440-2639 (นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ)
E-mail: research_rbru2010@rbru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย