วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี “งานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular Green Economy)” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 119 ปี
  • เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  • เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

ผู้สนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอสามารถ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียน เข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 086-440-2639 นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย