ประชาสัมพันธ์การอบรมการวิจัยในระบบ Online ปี 2565

Spread the love

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม  4  หลักสูตร ในระบบ ON-LINE ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 9 10 11 มีนาคม 2565  (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565  ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
  4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
    ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 2– 22  เมษายน  2565  ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://rpa.or.th/

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าฝึกอบรมได้ที่นี่

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย