ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย”
ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ขึ้นในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เวลา/สถานที่ในการจัดงาน

  • ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานนำสู่การใช้ประโยชน์

ในการนี้ วช. ได้กำหนดจัดการอบรมเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน ซึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 517
โทรสาร 0-2579-0109
อีเมล symposium@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน: นางสาวสุภัคนันท์ บุญญะ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย