ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรม
หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
รุ่นที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 06.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ เข้าใจแนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย และแบบสอบถามเพื่อการขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างเคร่งครัด

คณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https://forms.gle/EECRDsSonTVa1sEa7 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์
โทรศัพท์ 0-3931-9111 ต่อ 10800, 10890
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08-6440-2639

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย