ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

Spread the love

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มายังศูนย์อำนวยความสะดวก (Clearing House)

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอัญชลิกา ชอบธรรม โทรศัพท์ 087-3163705

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย