ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

              สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทําวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ ๒ ฉบับต่อปี (ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) สําหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด คําแนะนําและ template บทความวิจัย บทความทางวิชาการและหนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru jst หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๗๔๙ ๐๙๒๙, ๐๗๓ ๒๔๙๖๓๔

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.