ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Spread the love

ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการที่สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. 02-727-3022, 02-727-3298 อีเมล journal@nida.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย